Top

导航

| 会员优惠政策 |
会员等级

一年内累计

购买金额

无购买记录 USD 1以上 USD 255 以上 USD 425 以上 USD 675 以上
折扣 1% 3% 5% 8%
积分

2%

可作为购物金使用

初次注

册礼遇

USD 3

初次购

买礼遇

USD 5
生日礼遇 USD 3 USD 5 USD 10 USD 15 USD 20
上传商品评价 文字 USD 1 / 图文 USD 2

*在Q&A页面以私密留言形式上传身份证,经工作人员确认后可领取生日优惠礼遇。